SAMEN VOOR EEN SOCIAAL EN DUURZAAM VELDHOVEN

Onze koers voor Veldhoven 

GroenLinks en PvdA trekken van nu af samen op. Zo maken we Veldhoven nog socialer en groener. Zo ontdekken we ook hoe inspraak tussen inwoners en overheid efficiënt te organiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat gelijkwaardig samenwerken van inwoners, bedrijven en gemeente bijdraagt aan de kwaliteit van ons Veldhoven.

Wat zijn onze speerpunten ? Allereerst: werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Want dat die er ‘echt is’ voor de burgers en niet andersom, was de laatste jaren te weinig herkenbaar. Voor GroenLinks & PvdA zijn andere belangrijke thema’s: de menselijke maat en meedoen van jong tot oud.

Verder lees je hier meer  over het belang van betaalbaar wonen in een gezonde omgeving, werkgelegenheid en een brede welvaart.

We hebben respect voor wat goed gaat in onze gemeente en staan open voor nieuwe ideeën. Laat ze ons horen!

1. Wonen, óók sociaal bouwen

Een dak boven je hoofd is een grondrecht. Voor velen is het goed wonen in Veldhoven, in een fijn huis en in een heerlijke leefomgeving. Houden zo! Maar midden in een wooncrisis is dit grondrecht voor velen niet vanzelfsprekend. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning puilen uit. Starters en mensen met lage inkomens kunnen nauwelijks aan een woning komen. Bij huurwoningen in de vrije sector hetzelfde liedje. De enorm gestegen huizenprijzen maken veel gezinnen kansloos op de ‘woningmarkt’. Een tekort aan betaalbare woningen voor ouderen stokt ook de doorstroming.

GroenLinks & PvdA wil meer woningen bouwen. Dat is duidelijk. Maar wel voor iedereen. Daarom willen we met een doelgroepenverordening de achterstand in de sociale bouw inhalen. In de vrije huursector moeten speculanten worden geweerd door een (zelf-) woonplicht na aankoop. En verhuren mag alleen met een verhuurdersvergunning. Zo voorkom je onredelijk blokkerende inkomenseisen of andere vormen van discriminatie. Maar meer bouwen alléén is onvoldoende. Bouwen moet ook betaalbaar zijn voor wie minder te verteren hebben. GroenLinks & PvdA stuurt daarom actief op de bouw van sociale huur- en sociale koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishoudens.

Daarnaast is er een wanverhouding tussen vraag en aanbod: veel mensen wonen te klein of juist te groot. Het is dus nodig de huidige woningvoorraad creatiever en slimmer te benutten, bijvoorbeeld door woningsplitsing en door doorstroming aantrekkelijker te maken. Verder mag wonen niet langer ontsierd worden door ongelijkheid. Het moet juist bijdragen aan ontmoeting, begrip en een solidaire samenleving. GroenLinks & PvdA gaat daarom voor gemengde wijken, die leefbaar, veilig en goed bereikbaar zijn en met voldoende groen, speelruimte en voorzieningen.

Wonen speelt een belangrijke rol in de overgang naar een duurzame samenleving. Door zoveel mogelijk te zoeken binnen de huidige gebouwde omgeving, sparen we de groene ruimte en biodiversiteit.

Dit geeft de bestaande gebouwde omgeving zo ook een ‘boost’ en dragen we bij aan de gezonde inspanningen van wandelen, fietsen en openbaar vervoer. We willen de achterstand in sociale bouw verkleinen door om te beginnen minimaal sociale huur.

Maatregelen/acties/suggesties

 • We willen de achterstand in sociale bouw inhalen door te eisen dat eerst minimaal 30% sociale huur en 10% sociale koop op stapel staan. Maar…. Projectontwikkelaars gebruiken de huurnorm om kleine woningen te bouwen, niet geschikt voor een doorsnee gezin met kinderen. Daarom dient alle nieuwbouw sociale en middenhuur niet alleen in prijs, maar ook in kwaliteit geschikt te zijn voor de doelgroepen. Het puntensysteem is leidend voor het berekenen van de huur.
 • Woningen zijn geen handelswaar. Daarom stellen wij een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in voor nieuwe koopwoningen.
 • Op basis van het puntsysteem voor huurhuizen stellen we een huurplafond en een maximale huurstijging in voor nieuwe huurwoningen in de vrije sector.
 • Investeren in mooiere en gemengde wijken is noodzaak. In Zonderwijk zijn nieuwe sociale huurwoningen, wat ons betreft, niet meer toegestaan. In de overige wijken is ruimte voor sociale woningbouw.
 • Om de woningnood op korte termijn te verlichten, zijn tijdelijke woningen nodig. Dit schreeuwt om meer ‘tiny houses’.
 • Heel specifiek willen we onderzoek naar mogelijk permanente bewoning op Molenvelden, met inbegrip van het aanbieden van alternatieve bewoning voor wie er al lang wonen.
 • Met genoegen leggen we de rode loper uit voor ieder met alternatieve woonidealen, woon-zorgclusters en woongroepen zoals een Knarrenhof voor ouderen. De gemeentelijke voorkeur ligt nu vooral bij grote projecten. Er is dus ook ruimte voor een extra ambtenaar om Veldhovenaren met alternatieve woonvormen te ondersteunen
 • Een geweldig voorbeeld van succesvol omvormen van leegstaande bedrijfspanden tot woningen is het voormalige gebouw van ZuidZorg. Door samen met wijkraden te zoeken naar meer mogelijkheden en meer inbreidingsplannen zijn we projectontwikkelaars voor.
 • We willen het doorstromen van ouderen naar een beter passende woning in de eigen buurt bevorderen. Dit kan met huurcompensatie, betaald uit de hogere huur van de oude woning. In overleg met de ouderenbonden vullen we dit punt verder in.
 • Een must voor bereikbare nieuwbouwwijken is openbaar vervoer, (deel)fiets en deelauto. Om het aantal auto’s per woning te verminderen en elektrisch rijden te stimuleren, steunt GroenLinks & PvdA waar mogelijk het plannen van deelauto’s door de projectontwikkelaar of verhuurder.
 • Alle nieuwe woningen worden energieneutraal gebouwd. We moeten voorbereid zijn op de toekomst en dan zullen we niet alleen in moeten zetten op het omvormen naar gasloze woningen, maar nieuwbouwplannen nu al BENG (bijna energie neutraal gebouw) laten worden.
 • Wachtlijsten aanpakken kan niet zonder hoogbouw (= meer dan 5 woonlagen). In onze visie is hoogbouw geconcentreerd in het gebied rond het City Centrum en in de as naar het ziekenhuis. Ook willen we onderzoek naar een mogelijke woningwal aan de zuid kant van de A67 die de natuur en recreatieruimte achter zo’n wal verbetert. Veldhoven Dorp, Oerle en Zeelst blijven plaatsen waar geen hoogbouw wordt gerealiseerd. We ondersteunen hoogbouw op de hoofdassen Heerbaan en Kempenbaan, maar niet langs de midden-hoofdassen zoals de Sterrenlaan.

 

2.Klimaat en natuur helpen door in te zetten op duurzaamheid

Veldhoven is een mooie, groene gemeente. Die willen we doorgeven aan toekomstige generaties. Ook zij verdienen een leefbare woonomgeving. Daarom moet Veldhoven flink aan de slag om klimaatverandering tegen te gaan. Als Brainport gemeente hebben we kennis en technologie om grote stappen te zetten. Op een eerlijke manier, zeker, met de zwaarste lasten voor de sterkste schouders. Daar is politieke lef en ambitie voor nodig. Die toonde ‘onze’ wethouder duurzaamheid en milieu de afgelopen vier jaar. Maak kennis met hoe GroenLinks & PvdA de weg naar toekomstige bestaanszekerheid voortzet.

Natuur en groen

 • Ze zijn essentieel voor de leefbaarheid. Meer groen, bomen vooral, geeft minder hittestress. Het opsporen van hittestressgevoelige plekken levert de plaatsen op waar dat het hardste nodig is. Een actueel bomenplan is daarbij onontbeerlijk. IVN kan in groenonderwerpen een belangrijke rol spelen.
 • De groene longen, kenmerkend voor Veldhoven, zijn belangrijk voor gezondheid en recreatie. Versterking ervan verhoogt de natuurwaarde en verbetert de verbinding met de omgeving.
 • Waterbeheersing en vergroening gaan hand in hand. Lokaal waterbeleid vraagt dan ook steeds meer aandacht. Minder watergebruik ontlast het riool bij hevige regenbuien. Maar GroenLinks & PvdA gaat ook voor de aanleg van nieuwe wadi’s (buffer- en infiltratie-voorziening).
 • Ook Veldhovenaren zelf kunnen bijdragen aan waterbeheersing door regentonnen te plaatsen en in tuinen minder tegels te leggen en meer groen te planten. Zo houden we regenwater vast. Hetzelfde geldt voor schoolpleinen. Meer groen levert daar ook nog een speelrijke omgeving op.

Energie

 • GroenLinks & PvdA vindt dat het project zonnepanelen op woningen, publieke gebouwen en bedrijfspanden pas slaagt bij minder administratieve rompslomp. We willen ontzorgen en belemmeringen wegnemen.
 • Als gemeente, inwoners en bedrijven zelf energie besparen, hoeft minder opgewekt te worden. Dit bespaart hen geld. GroenLinks & PvdA wil dat de gemeente burgers en bedrijven stimuleert en helpt om energie te besparen. Acties die hen bewust maken, zoals gratis cadeaubonnen, helpen daarbij. Hetzelfde effect heeft meer toegankelijke informatie.
 • Het vliegveld en het geringe grondareaal staan windenergie in Veldhoven in de weg. We zijn daarvoor aangewezen op de regio.
 • Het project ledverlichting in alle lantaarnpalen en publieke gebouwen roept om voortzetting. Er is een subsidiepot die inwoners en bedrijven stimuleert om ook voor deze verlichting te kiezen.
 • Betere woningisolatie zorgt voor minder energieverbruik. GroenLinks & PvdA onderschrijft de belangrijke rol van Veldhoven Duurzaam, die inwoners informeert over isolatie.

Hergebruik en schone lucht

 • De hoeveelheid industriële grondstoffen is beperkt. Hergebruik is dus belangrijk. Bovendien: wat je niet weggooit, hoef je ook niet te recyclen. Goede afvalscheiding is essentieel, bijvoorbeeld door vuilcontainers dicht bij huis en vaker (grof)vuil ophalen.
 • Veldhoven streeft naar maximaal 100 kg restafval per persoon in 2025. GroenLinks & PvdA wil in tussentijd laten inventariseren of deelname aan een regionale nascheidingsfabriek haalbaar is.
 • De directe leefomgeving bepaalt onze gezondheid en ‘levensduur’. Schone lucht is een primaire levensbehoefte voor mens en natuur. GroenLinks & PvdA wil daarom ook de uitstoot van fijnstof terugdringen. Dat begint met actieve deelname aan het’ door ons ingebrachte Schone Lucht Akkoord, dat duidelijke doelen stelt aan de luchtkwaliteit in Veldhoven.

Mobiliteit

 • GroenLinks & PvdA stimuleert gebruik van de fiets en openbaar vervoer. We willen daarom onderzoek naar nieuwe superfietspaden, ‘slowlanes’, en naar de haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling in het centrum. Als je de auto gratis mag parkeren, geldt dat ook voor de fiets!
 • Wat ons betreft komen voor vernieuwing en eventuele uitbreiding van het gemeentelijke wagenpark alleen elektrische voertuigen in aanmerking. Een goed voorbeeld doet inwoners en bedrijven volgen.

Geluidshinder

 • GroenLinks & PvdA wil dat de gemeente belangenbehartiger voor Veldhoven blijft in het overleg over Eindhoven Airport. De inzet blijft het voorkomen en reduceren van geluidsoverlast.

3. Solidair Veldhoven

Iedere Veldhovenaar moet mee kunnen (doen) in de maatschappij. Dat lukt velen zelf, soms met steun uit de omgeving. Andere inwoners zijn aangewezen op permanente, professionele steun. Als het even kan moeten ook zij deel kunnen nemen aan wat Veldhoven te bieden heeft. Iedereen telt mee is dan ook het speerpunt van GroenLinks & PvdA.

Meedoen
 • Het succes van Iedereen telt mee is afhankelijk van het volgen van een paar basisregels. De hoogte van het inkomen of de achtergrond van opvoeders bijvoorbeeld doen er niet toe, als hulp geboden is. Wat er wel toe doet, is de menselijk maat in het contact met burgers. Verder mogen regels en procedures hulp niet in de weg staan. Trouwens… burgers moeten maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen,
 • Mee kunnen doen vereist een laagdrempelig centraal loket, zo mogelijk in de wijk. Daar kun je terecht met vragen over zorg en wonen, over geldzaken en formulieren. Maar bijvoorbeeld ook over hoe je je kunt aanmelden bij de Voedselbank.
 • GroenLinks & PvdA pleit voor aansluiting bij het landelijk programma kansrijke start. Dit stimuleringsprogramma ondersteunt gemeenten bij het bouwen of versterken van lokale en/of regionale coalities, om tot een gezamenlijke aanpak te komen rond de eerste 1.000 dagen van kinderen (de periode van -9 maanden t/m 2 jaar).
 • GroenLinks & PvdA zet in op tijdige extra of bijzondere hulp jeugdhulp als nodig is. Daar zijn (regionale) teams voor nodig met brede deskundigheid. Maar ook meerjarige contracten met aanbieders en duidelijke afspraken over hoe lang hulp gegeven wordt.
 • Als gezinnen op diverse terreinen op hulp zijn aangewezen, kan een regievoerder voorkomen dat gezinnen van loket naar loket worden gestuurd.
 • GroenLinks & PvdA zet in op wachtlijsten overbruggen bij acute problemen bij jongeren (eetstoornis, gendercrisis). De gemeente biedt zorg via een bij de aanbestedingen vastgelegde overbruggingsperiode met een streefnorm van maximaal vier weken.
 • Mantelzorgers bieden veel ouderen een onmisbare steun. Velen van hen zijn zo zwaar belast dat ze vaak zelf niet meer mee kunnen doen aan het sociale leven. Dit vereist aandacht.
De arbeidsmarkt
 • Mensen die een uitkering aanvragen of werkeloos worden, moeten goed geholpen worden met hun vragen over werk, loopbaan en opleiding. Welkom is ook de helpende hand, die zoekt naar mogelijkheden voor nieuw werk en eventuele andere ondersteuning. Everyday Heroes Deze organisatie betaalt de laatste stap naar werk, met onder meer fiets, laptop, rijbewijs of ander diploma.
 • Niet iedereen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan aan een baan of beschut werk komen. Daar zijn de rijksbudgetten te laag voor. Landelijke lobby blijft dus hard nodig. Veldhoven kan iets extra doen door aansluiting naar werk bij werkgevers en werkleerbedrijven in Veldhoven en in de regio. Dan heb je recht op een goede CAO met fatsoenlijk loon (14/17€) pensioenopbouw, scholingsmogelijkheden en andere arbeidsvoorwaarden, met werkzekerheid op langere termijn.
 • Leven in de bijstand is een fulltime baan zonder carrièreperspectief’, heet het. Wat ons betreft wordt dit meedoen vanuit een stimulerende bijstand. Ons pleidooi is daarom sta kleine giften van familie of vrienden en bescheiden bijverdiensten toe, als basale behoeften nauwelijks meer betaalbaar zijn.
 • Armoede verhoogt de drempel om mee te kunnen doen in de samenleving. We kunnen daarom niet genoeg ‘reclame’ maken voor de minimaregelingen. Te vaak blijkt dat burgers niet krijgen waar ze ‘recht’ op hebben, zeker als taalproblemen spelen.
 • Maar er zijn ook mensen die moeite hebben om op zoek te gaan. De wijk-GGD kan dit wellicht signaleren, verwijzen en eventueel meegaan.
 • We hebben niks met de particuliere schuldenindustrie. Op tijd signaleren, voorlichting en vroegtijdige hulp bij schulden… daar gaat het om. Bureau Sociaal Raadslieden kan in een vroeg stadium hulp geven.

Ontmoeten in de wijk

 • Voor velen speelt het leven zich in de wijk af. Voor kinderen, ouderen en kwetsbare inwoners in ieder geval. GroenLinks & PvdA zet in op sociale wijken, met basisvoorzieningen (in de buurt). De pilot van wijk-GGD is een goed voorbeeld van zo’n voorziening. Of ook de wijkmakelaar en wijkagent die instellingen en instanties met elkaar in contact brengt en inwoners naar de juiste instelling doorverwijzen.
 • Serieuze inspraak van inwoners over onderwerpen in de eigen straat of buurt is voor ons vanzelfsprekend. Het invullen van een prettige leefomgeving heeft die samenspraak dringend nodig.
 • GroenLinks & PvdA wil de rol en functie van wijkvoorzieningen en de MFA’s weer bespreekbaar maken. Wijkbewoners hebben baat bij een ontmoetingsplek. Deze functie was van oorsprong een van de doelstellingen van onze drie MFA’s. Nu er praktisch alleen onderwijs wordt gegeven, verliezen ze die, terwijl andere betaalbare voorzieningen ontbreken.
 • Op hen afgestemde activiteiten geven de jeugd de kans om gezond en veilig op te groeien. Speelveldjes stimuleren dit. Buitenplekkenwaar voor vermaak van jongeren, zonder de buurt overlast te bezorgen.
 • We pleiten voor een plek in de wijk voor het centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders en kinderen kunnen er terecht met hun vragen of zorgen. Organisaties die bij opgroeien en opvoeden van kinderen betrokken zijn, werken er samen in het belang van het kind. Subsidie kan smeerolie zijn in de samenwerking.
 • Sportverenigingen vervullen een belangrijke rol als het gaat om meedoen. Maar GroenLinks & PvdA wil sport en spel ook in de wijk, op schoolpleinen en beweegtuinen.
 • De verscheidenheid van migranten in Veldhoven vraagt om afstemming van voorzieningen en inburgering. Informatie verbreding over expats en asielzoekers. De Hazenwinkel met speelvoorziening is een laagdrempelige plek waar ouders uit alle culturen elkaar ontmoeten.

4. Samenspraak en burgerparticipatie

Regeren is vooruitzien. Anticiperen op de veranderingen in de maatschappij loont nog steeds. Verbinding en dialoog zijn daarbij onontbeerlijk. Een gezamenlijk verhaal komt pas op tafel, als inwoners en bedrijven vanaf de start betrokken zijn bij project of plan en er zelf de eigenaar van zijn. Zo is ook duidelijk welke rol ieder speelt. Als de nota samenspraak zo in elkaar steekt, is het burgerparticipatie op z’n best.

Ontwikkelingen staan niet meer op zich. In de praktijk: seniorenwoningen bouwen kan niet zonder rekening te houden met meer zorg en goed vervoer in die wijk. En een nieuwe weg aanleggen vraagt om rekening te houden met bedrijvigheid, milieu en woonplezier.
Op gemeenschapszin en samenwerking bouwde de mensheid aan haar vooruitgang. Ze zijn voor GroenLinks & PvdA opnieuw de norm. De overheid is medeverantwoordelijk om die omslag te realiseren door samenhang in de woonomgeving zoals buurtcentra, bibliotheken, brede school en meer.

De menselijke maat is voor Groen Links & PvdA dé manier waarop de overheid moet handelen. Dit moet zichtbaar zijn vanaf het moment dat zij invloed heeft op het leven van inwoners (zorg, wonen, jeugd/ouderen, enz.). Dat kan alleen met persoonlijk contact en maatwerk.Het vertrouwen dat de overheid er ‘echt is’ voor haar inwoners nam de laatste jaren flink af. Laten we dat herstellen. Want het bestuur is er voor de inwoners en niet andersom.

De meeste Veldhovenaren ‘deugen’. Velen zijn deskundig, betrokken en mondig! Het zijn gelijkwaardige partners in de discussie. En voor wie af en toe een duwtje in de rug of permanente steun nodig hebben, is persoonlijke aanpak nodig. Het nieuwe begrip ‘brede welvaart’ is de verzamelnaam voor welzijn, onderwijs gezondheid, milieu en leefomgeving. Ook sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid vallen eronder. Deze taken passen uitstekend bij de overheid, lokaal én regionaal. Ons dagelijks leven speelt zich af in de regio. We wonen en werken er. We sporten, winkelen en recreëren er. Regionaal optrekken is dus van belang.

5. Cultuur verrijkt en verbind

Veldhoven heeft een rijk cultuurlandschap. Veldhovenaren, expats en regionale gasten kunnen terecht in de muziekschool, theater, museum en bibliotheek. Maar ze zijn ook welkom bij teken- en schilderclubs, carnavalsverenigingen, zangkoren en harmonieën om maar een paar cultuurdragers te noemen. Stuk voor stuk prachtplekken om elkaar te ontmoeten.

Dit complete aanbod tekent een stad met de omvang van Veldhoven. Bedrijven hebben er een veelzijdig vestigingsklimaat voor hun medewerkers, onder wie veel expats. In de bibliotheek vinden deze laatsten een plek voor vrijetijdsbesteding én persoonlijke ontwikkeling. Hun uiteenlopende culturele achtergronden voegt daar trouwens dynamiek aan toe.

Bij instellingen en in de openbare ruimte is wat ons betreft plek voor alle (lokale) muziek- en theatermakers. Zij kunnen in de muziekschool of De Schalm repeteren. Of Veldhovense viaducten en andere geschikte plekken veranderen van grijs naar kleurrijk. Zo krijgt Veldhoven de frisse uitstraling die bij een moderne gemeente past.

Wie deelneemt aan cultuur, ontmoet makkelijker anderen. Bij de bieb bijvoorbeeld gaat het niet alleen maar over boeken. Het is inmiddels óók een podium waar mensen elkaar bij uiteenlopende activiteiten tegenkomen GroenLinks & PvdA bepleit daarbij de groots mogelijke toegankelijkheid.

Steeds meer organisaties gaan voor activiteiten ook buiten de deur. Zo laat de muziekschool kinderen van de basisscholen kennis maken met muziek. Wij nodigen culturele organisaties uit onderling en met lokale ondernemers samen te werken. Dit gebeurt al in het Literair Café, waar bibliotheek, De Schalm, Oude Slot en de Bruna elkaar versterken.
We roepen op alle kinderen in het basisonderwijs culturele vorming aan te bieden en met hen in ieder geval één keer naar een museum te gaan.

De oproep aan de gemeente incidenteel éénmalige, bijzondere activiteiten in sport of cultuur te subsidiëren.
Al deze voorzieningen doen een stevige aanslag op de gemeentelijke portemonnee. Samen optrekken, cultuur en overheid, is daarom noodzakelijk. Het levert meer op dan alleen financiële voordelen. De gemeente kan helpen de huisvesting betaalbaar te houden en subsidies te koppelen aan prestaties.  

6. Financiën in balans

Het Rijk draagt taken over aan de gemeenten, maar vergeet er euro’s bij te doen. Ook de verkoop van gronden kent zijn grenzen. Op zoek dus naar een nieuwe balans tussen lasten en baten, tussen de uitgaven en inkomsten. Dit begint met een visie op Veldhoven.


Inwoners moeten dichtbij huis terecht kunnen voor onderwijs, ontspanning en recreatie. Natuurlijk met ook de dienstverlening op niveau blijven. Verder horen voorzieningen als zwembad, theater en bibliotheek wat ons betreft thuis in een middelgrote gemeente als de onze. Maar aan dat alles hangt wel een prijskaartje.


Het is daarom nodig dat de ‘nieuwe’ Raad snel aan de slag gaat met het ontwikkelen van een visie op het Veldhoven van 2030. Welke trends spelen er dan? Hoe om te gaan met opgaven zoals klimaatverandering, krappe woning- en arbeidsmarkt, de toekomst van het centrum en de vergrijzing. Het vraagt om een op de toekomst toegeruste organisatie, de inbreng van onze Veldhovenaren en… om regionale samenwerking.


Optrekken met de regio is een van de weinige manieren om aan extra inkomsten te komen. Verder moeten we bij het rijk aan de bel blijven trekken, samen met de regio en via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Inspanningen om subsidies bij Rijk, provincie regio op te halen kunnen ook rendabel uitpakken.


GroenLinks & PvdA staat open voor een andere bedrijfsvoering, als de nieuwe visie daarom vraagt. Ook financiële oplossingen willen we niet op voorhand uitsluiten. Het gaat uiteindelijk om een aantrekkelijk Veldhoven, nu en in de toekomst.