Burgerinitiatief met realisme

Burgerinitiatief met realisme

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor het burgerinitiatief over de Burgemeester van Hoofflaan in Veldhoven. Wij zijn een zeer groot voorstander van het instrument burgerinitiatief. Het is de meest directe route om als inwoner een onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Het initiatief moet echter wel enig realisme kennen. Anders heeft het geen waarde en zijn de burgers er uiteindelijk zelf de dupe van. Wel kunnen we veel leren van het eerste Veldhovens burgerinitiatief.

Het burgerinitiatief beoogt autoluwte en een groener en duurzamer Veldhoven. Dat is precies waar wij voor staan. En dat is ook wat we in het, drie jaar geleden vastgestelde, beleidsplan hebben opgenomen: aandacht voor mobiliteit, duurzaamheid en openbaar vervoer. We hebben een integraal verkeersplan vastgesteld voor de komende 10 jaar. Daarin zijn alle verkeersbewegingen en de infrastructuur in Veldhoven integraal afgewogen. Het plan verhoudt zich ook tot andere plannen in de gemeente: over woningbouw, detailhandel, aanliggende voorzieningen etc. Het is een goed doordacht plan waar de raad zich achter heeft gesteld. Een beleid dat kaders biedt voor de langere termijn. Het burgerinitiatief richt zich op één weg uit het totale plan, om die te laten afsluiten voor doorgaand verkeer. Dat heeft consequenties voor alle andere wegen en voorzieningen in Veldhoven. En dat gaat voorbij aan die integrale afweging die we gemaakt hebben.

Het initiatief voor het afsluiten van de Burgemeester van Hoofflaan raakt niet alleen de direct aanwonenden en de daaraan gelegen winkels en voorzieningen, maar ook de vele mensen die in de wijk wonen. Sterker nog, het raakt heel Veldhoven. Veel inwoners hebben ons dan ook al ongerust benaderd. Als bestuur van de gemeente zal je daar ook aandacht voor moeten hebben.

Het initiatief is inhoudelijk ongelukkig gevallen. Wellicht heeft dat ook te maken met het instrument zelf. Er zijn twee enthousiaste burgers geweest, die de moeite hebben genomen om 60 handtekeningen te verzamelen. Wellicht is het goed burgers bij het indienen van een initiatief richtlijnen mee te geven, bijvoorbeeld voor het organiseren van draagvlak. Ook is het belangrijk informatie te geven over huidig beleid m.b.t. het onderwerp. Het instrument burgerinitiatief moet dus geëvalueerd worden. Dat is wat in een aangenomen motie gaat gebeuren en dat juichen we van harte toe.

Bij het beoordelen en bespreken van het initiatief is gebleken dat het te beperkt is en al onderwerp is van bestaand beleid (bv. het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en de ontwikkelingen rond het City Centrum). Wij vinden het dan ook onverstandig om valse hoop te geven aan de initiatiefnemers door een onderzoek aan te kondigen naar de haalbaarheid van het initiatief. Dat vinden wij niet respectvol richting de initiatiefnemers.

Laten we vooral open en eerlijk zijn. Geen verwachtingen wekken, die niet waargemaakt kunnen worden. En leren van dit initiatief zodat we in de toekomst beter in kunnen spelen op wensen van bewoners met realistische burgerinitiatieven.

Johan de Haas en Wessel Mandos, (steunfractie)leden GroenLinks & PvdA Veldhoven